Verkoopsvoorwaarden


De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening van de offerte.

Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort buiten de wil van de klant, is de klant geen vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De uitvoeringstermijn wordt evenredig verlengd. Indien de uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van de aannemer om, is de aannemer geen vergoeding aan de klant verschuldigd.

Alle geleverde materialen blijven eigendom van JT-Projects B.V. tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockage en beveiliging van de op de werf geleverde goederen en staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van het materiaal van JT-Projects B.V. dat zich op de werf bevindt.

Elektriciteit en water worden gratis ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Bij moeilijke toegang tot de werf, en in het algemeen in geval van overmacht kan de uitvoering van de werken uitgesteld worden, en dit van rechtswege, zonder dat de opdrachtgever de opdracht kan annuleren of teniet doen of enige schadevergoeding kan vorderen. Dit geldt eveneens wanneer bestelde planten niet kunnen geleverd worden wegens overmacht, zoals oogstmislukking, droogte, overstromingen,…
De toegangswegen tot de werf en de veiligheid ervan zullen gedurende de ganse periode der werken verzekerd worden door de opdrachtgever en op zijn risico. Bij gebreke hieraan kan de opdrachtnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de toegangswegen in orde stellen op risico en op kosten van de opdrachtgever. Bij onvoldoende of geen toegang tot de werf, zullen de nodige kosten in rekening worden gebracht. Bv.: werkuren, transportkosten, …
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en aanbrengen van de benodigde vergunningen zoals onder meer kapvergunningen en bouwvergunningen ten behoeve van de uitvoering van door de opdrachtnemer verstrekte adviezen en ontwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De opdrachtgever dient de aanvragen te doen voor het uitvoeren der werken, inlichtingen te nemen over de ligging van ondergrondse kabels, leidingen en/of kunstwerken van welke aard ook. Hij dient de opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen voor het afsluiten van het contract, zo niet is hij alleen verantwoordelijk voor elke schade en/of gevolgen hieruit voortvloeiend.
De opdrachtgever verklaart aan de opdrachtnemer dat het hem toevertrouwde werk volledig overeenstemt met de stedenbouwkundige voorschriften en hij zal de opdrachtnemer volledig vrijwaren mocht hij aansprakelijk gesteld worden wegens stedenbouwkundige overtredingen.
De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Alle kabels en leidingen dienen -50 cm dieper te zitten dan het huidig niveau. Bij hoger zitten van deze kabels of leidingen zijn wij niet aansprakelijk voor schade.

Voor verborgen opstakels of niet aangeduide nutsleidingen die meer werk genereren als forfetair aangeboden in de offerte, zullen de extra werken in regie gefactureerd worden aan het uurloon van 55€/uur uitgezonderd indien noodzakelijk inzet van machines die afzonderlijk aangerekent zullen worden.

Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. In geval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant en de aannemer genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant.

Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de 8 dagen na levering, uitvoering of facturatie. JT-Projects B.V. is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. De overeenkomst kan op die basis niet meer ontbonden worden.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van een goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

De aannemer is niet verantwoordelijk voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen en die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

Annulatie na het ondertekenen van de offerte kan enkel schriftelijk (email of brief).

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumvergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken

Meerwerken of wijzigingen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte inbegrepen. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant aan een tarief van 45 euro per uur per persoon. De aannemer heeft ook het recht op de verlenging van de uitvoeringstermijn, in verhouding met de omvang en aard van de meerwerken of wijzigingen.

In onze aanbieding wordt er steeds vanuit gegaan dat eventuele uitgravingen kunnen uitgevoerd worden zonder meer. Indien blijkt dat grondbemaling noodzakelijk is wordt dit steeds in meerprijs doorgerekend aan de opdrachtgever.

Alle gebruikte machines en aangekochte materialen worden apart aangerekend.

JT-Projects B.V. behoudt zich het recht voor om de prijs voor “speciale” werken te veranderen.

JT-Projects B.V. is niet verantwoordelijk voor productaansprakelijkheid.

Meerwerken worden pas uitgevoerd met een schriftelijke (email of brief) orderbevestiging die de opdrachtgever binnen de drie werkdagen aan JT-Projects B.V. heeft gericht en die niet binnen de drie werkdagen na ontvangst tegengesproken werd.

De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Indien voor de leveringsdatum of tijdens de uitvoering der werken komt vast te staan dat de klant insolvabel is en/of de financiële situatie van de klant ten aanzien van de betaling risico’s inhoudt, kan JT-Projects B.V. van rechtswege en zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden ten nadele van de klant of de uitvoering ervan uitstellen, tenzij de betrokken partij voldoende waarborgen verstrekt tot nakoming van haar verplichtingen.

Onze prijzen zijn opgesteld volgens onze eigen metingen of de metingen die de klant ons bezorgd. De prijzen kunnen worden herrekend en wijzigingen in de hoeveelheden worden ook zo gefactureerd.

Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d. blijven het artistieke en intellectuele eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever mag de aan hem door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft de vrijheid de ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie/of publiciteit en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen de 15 dagen na datum van de ondertekening van de onderliggende overeenkomst schriftelijk verzet aantekent. Op geen enkele wijze echter mogen de ontwerpen van de opdrachtnemer door derden gebruikt worden als referentie, publiciteit en of publicatie, noch als leverancier, noch als uitvoerder, noch als aannemer of onderaannemer der uitvoeringswerken, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%.

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar binnen, ten laatste 8 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer.

Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet voor de betaling bij aangetekend schrijven worden betwist.

Stortkosten zijn in de prijs berekend, enkel indien er zich asbest tussen het puin bevindt wordt de meerkost in regie naar de klant gefactureerd.

Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend en verbinden JT-Projects B.V. niet.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor het vredegerecht van het kanton Galmaarden en de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.

U kan mij steeds mailen via info@jtprojects.be of een brief schrijven naar Vollezelestraat 38, 1570 Tollembeek.

De opdrachtnemer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, die zij van de afzender, geadresseerde of derden ontvangen, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, boekhouding, administratie en marketing, en dit met goedkeuring van de afzender. De rechtsgronden hiertoe zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De verstrekker van de informatie draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de GDPR-verordening na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De afzender/geadresseerde bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.